R.A.Company BVBA is gecertifieerd voor ISO 9001: 2015 en ISO 14001:2015

1.        Op het vlak van KWALITEITsmanagement – ISO 9001:2015

2.        Op het vlak van MILIEUmanagement – ISO 14001:2015

RA Company streeft er naar haar werkzaamheden veilig en kwalitatief uit te voeren en continu te blijven verbeteren en milieuvervuiling te voorkomen. Hierbij is het tevreden stellen van de klant een belangrijk aspect. Om dit te realiseren wordt er gebruik gemaakt van een bedrijfsbeheersysteem.  Dit systeem is opgezet conform ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015

Wij willen tevens voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Onze missie en visie zijn onze leidraad :

 

Missie

Het is onze missie om retailers te helpen onze merken excellent te verkopen, en er samen top brands van te maken, teneinde een grote toegevoegde waarde te zijn voor onze klant, onze consument en onze leverancier.

 

Visie

Door het investeren in en implementeren van succesvolle marketing, salesvaardigheden, nieuwe  ICT  ontwikkelingen en voorraadoptimalisatie, reiken we onze klanten beproefde middelen aan die onmiddellijk leiden naar meer resultaat.

Om de kwaliteit te waarborgen, dienen onze medewerkers te beschikken over relevante kwalificaties. Indien nodig wordt daarvoor voorzien in opleiding/cursus, zowel intern als extern. Dit alles om een kwalitatieve uitvoering van de werkzaamheden te garanderen.

Negatieve effecten op het milieu dienen zo veel mogelijk worden voorkomen en te worden beheerst. Hierdoor zijn voor onze bedrijfsvoering milieuaspecten en hun effecten in kaart gebracht. Wij willen de komende jaren onze eigen elektriciteit opwekken door zonnepanelen over de gehele oppervlakte van onze bedrijfsgebouwen. Daarnaast willen het we het papier-, electriciteits-, brandstof- en gasverbruik terugdringen. Ten slotte streven we naar zoveel mogelijk recycling en hergebruik van verpakkingsmaterialen.

 

Dit willen we ook bij onze leveranciers en klanten promoten.

De ISO-certificaten en alle informatie die als basis geldt voor onze kwaliteit en milieu doelstellingen kunnen door iedereen worden opgevraagd (jan@highdemandbrands.eu). De doelstellingen zullen gedurende het jaar bewaakt worden door middel van meetpunten. Jaarlijks zullen de doelstellingen en het beleid worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. De directie ziet het als haar taak haar beleidsverklaring kenbaar te maken aan haar eigen personeel. Eventuele leveranciers, onderaannemers, klanten, opdrachtgevers en andere stakeholders kunnen deze op eenvoudig verzoek verkrijgen bij Jan Sluyts (jan@highdemandbrands.eu).

R.A.Company BVBA is gecertifieerd voor ISO 9001: 2015 en ISO 14001:2015